ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)
         
          โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา
Thungphopittaya School is a society of learning unity with morality leading to quality in education.

ปรัชญาโรงเรียน      
     

          สุโข    ปญญา    ปฏิลาโภ   (ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)