ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
   2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
   3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   4. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
   5. พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)
   
   1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
   2. บุคลากรมีจรรยาบรรณและเป็นครูมืออาชีพ
   3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   4. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
   5. สถานศึกษามีการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา