ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 16
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 9 23
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 20
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 33 26 59
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 13 15
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 9 18
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 12 19
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 34 52
รวม 51 60 111