ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 596.1 KB 3119
ปก ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 43
ประกาศเอกลักษณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 53
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 64.31 KB 38
sar2557ประชาสัมพัธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 50
ใบกิจกรรม คำนวณคะแนน T Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 42
ใบกิจกรรม การแปลความหมายของคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 40
สูตรคำนวณ ค่า T - Score Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.65 KB 45
คำสั่งโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.39 KB 66
บันทึกหลังการสอน ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 49
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 87
ฟอร์มประเมินโครงการ58 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 190
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 90
แบบประเมินนักเรียนที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 54.15 KB 121
แบบประเมินลูกที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 100
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2557 141
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1-2557 132
เอกสาร sar 57 แบบประเมิน15มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 242
เอกสาร sar 57 แนวทางประเมิน15มฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 543
แผนพัฒนา 55-58 Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 912