ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 62 วันครู
21 ธ.ค. 61 ถึง 23 ธ.ค. 61 การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา
30 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29 ต.ค. 61 ครูลงเวลาปฏิบัติงาน
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ชุดกีฬา
22 ก.ย. 61 ถึง 23 ก.ย. 61 แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2561(สพม.41 จังหวัดพิจิตร) ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 61 งานมุฑิตาจิด ผู้อำนวยการสุนันทา จูอาภรณ์ และครูจักรศิลป์ หนูทวน
17 ก.ย. 61 ถึง 18 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดลูกเสือ เนตรนารี
17 ม.ค. 61 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน
11 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมคริสต์มาส (ภาคบ่าย)
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
28 ธ.ค. 60 สอบ Pre O-Net ม.3
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
29 ส.ค. 60 ถึง 30 ส.ค. 60 อบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
โ่รงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา นักเรียนแต่งกายเสื้อขาว กางเกงพละ ครูแต่งกายเสื้่อขาว กระโปรง/กางเกง
12 ส.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ข้าราชการครูแต่งชุดผ้าไทยสีฟ้า
25 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
12 พ.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติงาน