ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวาสนา เอี่ยมราคิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนฤดล จันดาหาญ
ครูอัตราจ้าง

นายวิชิน ทรัพย์เมฆ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน