ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชลอ สุขสำราญ
ไปช่วยราชการ