ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่นชัย อัปปะมัตตา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิภัชกิตติสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ คูณแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรา สังฆรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพโชค ชาวเชียงขวาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา โพพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม จันทร์ขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา จูอาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ