ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุปถัมภ์ ชื่นโพธิ์ชัย
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน