ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่
ครู คศ.2