ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิเชียร เทพโสภา
ครู คศ.3