ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1184) 17 พ.ค. 65
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 938) 11 เม.ย. 65
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 4131) 08 ก.ค. 64
กิจกรรมการออม (อ่าน 4144) 08 ก.ค. 64
การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566-2568 (อ่าน 7507) 08 ก.ค. 63
จดหมายข่าว (อ่าน 7717) 16 ม.ค. 62
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (อ่าน 8109) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. (อ่าน 8353) 05 พ.ย. 56