ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 19) 25 ก.พ. 62
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภา (อ่าน 19) 25 ก.พ. 62
สารฟ้า-แดง (อ่าน 69) 16 ม.ค. 62
การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (อ่าน 585) 21 ก.ค. 59
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (อ่าน 780) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. (อ่าน 1117) 05 พ.ย. 56