ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธีรวัช อุดคำมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพศาล เชษฐนรงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวิเชียร เทพโสภา
ฝ่ายกิจการนักเรียน