ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เทพโสภา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยธวัช สุขรอด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกภูมิ อ่อนโม้
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาริน ผิวทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสานิตย์ ทองสุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายทัตพงษ์ อะโนมา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่อต้านยาเสพติด
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยกร วงษ์คำหาร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวรรณ สุขสมัย
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิศา โตปิติ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายป้องกันเอดส์
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายพิรันธร วงษ์คำหาร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวรชาติ เชื้อเขตกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรัญญา แย้มโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวิรินทร์ พรมวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริการพิเศษ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา เลาปรากด
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธณัชา นิติรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยชมพู เพชรคง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัสสร อินทะวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมธา วีรพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติสุดา จูจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภารุจา วงษ์สมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมพูนุช ดลสา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกวลี กอนาค
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/3