ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันเพ็ญ เทพโสภา
ครู คศ.3