ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ