ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ