ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศรีไพร จันทร์ทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม
ครู คศ.3