ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 596.1 KB 53492
ปก ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 37515
ประกาศเอกลักษณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 37544
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 64.31 KB 37508
sar2557ประชาสัมพัธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 37530
ใบกิจกรรม คำนวณคะแนน T Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 37510
ใบกิจกรรม การแปลความหมายของคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 37518
สูตรคำนวณ ค่า T - Score Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.65 KB 37517
คำสั่งโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.39 KB 37533
บันทึกหลังการสอน ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 37517
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 39728
ฟอร์มประเมินโครงการ58 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 37679
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 37562
แบบประเมินนักเรียนที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 54.15 KB 37606
แบบประเมินลูกที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 37633
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2557 37614
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1-2557 37605
เอกสาร sar 57 แบบประเมิน15มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 37717
เอกสาร sar 57 แนวทางประเมิน15มฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 38020
แผนพัฒนา 55-58 Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 38396