ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 596.1 KB 48579
ปก ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 48311
ประกาศเอกลักษณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 48263
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 64.31 KB 48504
sar2557ประชาสัมพัธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 48528
ใบกิจกรรม คำนวณคะแนน T Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 48243
ใบกิจกรรม การแปลความหมายของคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48256
สูตรคำนวณ ค่า T - Score Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.65 KB 48286
คำสั่งโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.39 KB 48434
บันทึกหลังการสอน ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48391
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 48386
ฟอร์มประเมินโครงการ58 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 48445
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48313
แบบประเมินนักเรียนที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 54.15 KB 48378
แบบประเมินลูกที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 48442
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2557 48160
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1-2557 48514
เอกสาร sar 57 แบบประเมิน15มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48381
เอกสาร sar 57 แนวทางประเมิน15มฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 48154
แผนพัฒนา 55-58 Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 48344