ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 596.1 KB 48478
ปก ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 48211
ประกาศเอกลักษณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 48164
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 64.31 KB 48405
sar2557ประชาสัมพัธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 48429
ใบกิจกรรม คำนวณคะแนน T Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 48145
ใบกิจกรรม การแปลความหมายของคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48156
สูตรคำนวณ ค่า T - Score Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.65 KB 48188
คำสั่งโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.39 KB 48336
บันทึกหลังการสอน ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48292
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 48285
ฟอร์มประเมินโครงการ58 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 48342
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48214
แบบประเมินนักเรียนที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 54.15 KB 48278
แบบประเมินลูกที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 48342
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2557 48061
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1-2557 48414
เอกสาร sar 57 แบบประเมิน15มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48283
เอกสาร sar 57 แนวทางประเมิน15มฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 48056
แผนพัฒนา 55-58 Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 48245